Ashtanga Yoga tradition

Tirumalai Krishnamacharya
Shri K. Pattabhi Jois
Sharath Jois